ƏMƏK MİQRASİYASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında əmək miqrasiyası proseslərinin hüquqi, iqtisadi və sosial əsaslarını müəyyən edir, əmək miqrasiyası sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyir …

vii[7] 9 oktyabr 2007 -ci il tarixli 429 -IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007 -ci il, № 10, maddə 938) ilə 17 -ci maddədə «xüsusi razılı ğın » sözləri «icazənin » sözü iləəvəz edilmişdir.